podręcznik

Ponad słowami 3

Nowoczesne pojęcie uczuć – kultura Młodej Polski

Okres Młodej Polski to przełomowy moment w dziejach świata. Rozwinęły się wówczas nowe nurtu filozoficzne i spostrzeżono nieprawidłowości systemów pozytywistycznych. Doprowadziło to do wielu zmian społecznych i kulturowych. Niezwykle powszechne stało się wyrażanie emocji i uczuć przy jednoczesnym zachowaniu stoicyzmu. Jak poglądy te wpłynęły na zwyczaje i jak zmieniło się postrzeganie sztuki?

Nowa wizja teatru

Podczas spektakli zaczęto odchodzić od sztucznej sztuki, mającej funkcję dydaktyczną. Zastąpiono ją dziełami o charakterze realnym, w których posługiwano się mową potoczną i przedstawiano ekspresyjne, ulotne uczucia bohaterów. Powstał wówczas dramat naturalistyczny ukazujący nieupiększone życie postaci. Teatr miał być miejscem bliskim sercom odbiorców, tak aby czuli się w nim komfortowo. Jego zadaniem było otwarcie widzów na emocje i wrażliwość.

Zmiany w literaturze


W Młodej Polsce powstały liczne dzieła z zakresu poezji, prozy i dramatu. Wpływ na to miały kierunki dominujące w pojmowanych przez społeczeństwo wizjach świata. Jednym z nich był symbolizm, twierdzący iż opisanie rzeczywistości słowami jest niemożliwe, w zamian tego należy posługiwać się symboliką. Następnym kierunkiem był impresjonizm, mówiący o łączeniu różnych odczuć zmysłowych i powiązywaniu ich z własnymi emocjami. Ekspresjonizm natomiast skupiał się na mocnym wyrażaniu własnych przeżyć i ich akcentowaniu za pomocą słów. Ostatni z nurtów, czyli klasycyzm charakteryzował się poglądami starożytnymi, do których można zaliczyć zachowanie harmonii, ładu, a także pochwalanie życia i spokój. Kierunki te mocno oddziaływały na tworzone dzieła, których przykłady można odnaleźć w Ponad słowami 3. Część 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe ze strony www.taniaksiazka.pl, gdzie dokonano interpretacji utworów wybitnych pisarzy takich jak Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Władysław Reymont czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Poznanie tychże tekstów pozwoli przybliżyć temat kultury Młodej Polski i umożliwi zrozumienie jej przeświadczeń o ówczesnych czasach.